Kanybek Davletov

KaHb6eK ):aBneTOB pO,ılı1nCR B 1957 rO,ıy B Kbprb3CTaHe.C 1974 — 1978 rO,ıaX yLlı1nCR B Xy,ıO>KeCTBeHHOM YLlı1nlı1li_e lı1M. LJyııKOBa, r. KeCTBeHHOM lHCTlı1TyTe lı1M.B.l. Cyplı1KOBa. C 1990 — 1992 rr. ACnlı1paHT TBOpLeCKOıı MaCTepCKOıı AKa,ıeMlı1lı1 Xy,ıO>KeCTB CCCP B r. KHlı1K Kbprb3CKOıı PeCny6nlı1Klı1. 3aCny>KeHHbıı ,ıeRTenb KynbTypb PeCny6nlı1Klı1 Kbprb3CTaH. AKa,ıeMlı1K Hawlı1OHanbHOıı AKa,ıeMlı1lı1 Xy,ıO>KeCTB Kbprb3CKOıı PeCny6nlı1Klı1.npOcpeCCOp Hawlı1OHanbHOıı AKa,ıeMlı1lı1 Xy,ıO>KeCTB Kbprb3CKOıı PeCny6nlı1Klı1. nOLeTHbıı npOcpeCCOp Xap6lı1HCKOrO YHlı1BepClı1TeTa KOMMepwlı1lı1, KHP. C 1984 rO,ıa nOCTORHHbıı yLaCTHlı1K peCny6nlı1KaHCKlı1X lı1 Me>K,ıyHapO,ıHbX BbCTaBOK.
npOlı13Be,ıeHlı1R Xy,ıO>KHlı1Ka HaXO,ıRTCR B My3eRX,rOCy,ıapCTBeHHbX lı1 LaCTHbX KOnneKwlı1RX:Mlı1Hlı1CTepCTBO KynbTypb POCClı1lı1, r. MOCKBa; ıOCy,ıapCTBeHHbıı My3eıı lı1CKyCCTBa HapO,ıOB BOCTOKa r. MOCKBa,POCClı1R;Kbprb3CKlı1ıı ıOCy,ıapCTBeHHbıı My3eıı lı13O6pa3lı1TenbHbX lı1CKyCCTB,
r. 5lı1wKeK.KapTlı1Hb Xy,ıO>KHlı1Ka nplı1O6peTeHb B LaCTHbe KOnneKwlı1lı1 B lTanlı1lı1, KaHa,ıe, CWA, ıepMaHlı1lı1, POCClı1lı1 lı1 ,ıpyrlı1X CTpaHaX.

Произведение искусства
Видео
Участие в семинарах

YDÜ Kırgızistan Sanatçıları Çalıştayı